Update News

Enterprise-Network-image

Cisco วิเคราะห์แนวโน้มด้าน Enterprise Network ประจำปี 2018

ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมาถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในส่วนของระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรของบริษัท Cisco เป้าหมายก็เพื่อสร้างระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าในปี 2018 โดยการนำเครือข่ายแบบ intent-based networking (เครือข่ายตามความต้องการของผู้ใช้) ด้วยการใช้เครือข่ายรูปแบบนี้จะเป็นการเปิดอนาคตใหม่ให้โลกไซเบอร์ในปัจจุบัน

Network-Assurance

เสริม Network Assurance ลงใน Intent-based Networking ครอบคลุม 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท Cisco ได้ออกมาประกาศเปิดตัวการมาของ intent-based networking รุ่นที่สองที่จะนำมาใช้งานครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลักของ Cisco ทั้งสามกลุ่ม ได้แก่ Cisco Networks Asuurance Engine ซึ่งเป็นเครือข่ายฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ง่ายเพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปตามที่ตั้งใจ

Microsoft-Azure-pic

บริการใหม่ Cisco ช่วยองค์กรดูแลการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยัง Microsoft Azure

ธุรกิจของยุคสมัยใหม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ความปลอดภัยล้วนเป็นสิ่งสำคัญ และบริการข้อมูลผ่านคลาวด์แพลตฟอร์มก็ได้เข้ามาช่วยให้ทุกอุสหกรรมเติบโตได้รวดเร็วขึ้น แถมยังประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลแบบเดิม